درباره ما   |  تماس   |  ارسال خبر   |  پیوندها  
  صفحه اصلی     اخبار     استان ها     اندیشه     چند رسانه ای  
شنبه، 26 اسفند 1396 - 18:15   
  روی خط روضه:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 16608صفحه نخست » اخبار کوتاهدوشنبه، 13 دی 1395 - 23:46
در آیینه روایات؛
چرا این دو روز در هفته مهم‌اند؟
در منابع شیعی و اهل سنت روایات بسیاری درباره فضیلت روزهای دوشنبه و پنج شنبه وجود دارد.
  

چرا این دو روز در هفته مهم‌اند؟ به گزارش روضه نیوز ؛

در منابع شیعی و اهل سنت روایات بسیاری درباره فضیلت روزهای دوشنبه و پنج شنبه وجود دارد. از آن جمله اینکه روایت شده است در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بخصوص در عصر این دو روز، اعمال بندگان در نزد خدا و امام عصر، عرضه می شود. همچنین در بعضی از این روایات اعمال مختص این دو روز آورده شده است. روایات زیر از آن جمله اند:

ﺷﻴﺦ ﻃﺮﺳﻰ ﺩﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻪ: «ﻭَ ﻗُﻞِ ﺍﻋﻤَﻠُﻮﺍ َﺴَﻴَﺮَﻯ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ ﻋَﻤَﻠَﻜُﻢ ﻭَ ﺭَﺳﻮﻟُﻪُ ﻭَﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥَ» آورده است : «ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻣﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺮ ﭘﻴﻐﻤﺮﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ، ﭘﺲ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﻫﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﭘﺲ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ «ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ». همچنین ﺷﻴﺦ ﺍﻮﺍﻟﺘﺢ ﺭﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺗﺴﻴﺮ  ﺧﻮﺩ آورده است: «ﺩﺭ ﺍﺧﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ، ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺎﺷﻨﺪ. »

 ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ نیز ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ اند ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺮﻣﻮﺩ: «ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻣﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻫﺘﻪ ﺩﻭ ﻣﺮﺗﻪ، ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ. ﭘﺲ ﻣﻰ ﺁﻣﺮﺯﺩ ﺍﺯ ﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻨﺪﺎﻥ ﺧﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺮﺍﻯ ﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺮﺍﺩﺭﺵ ﻋﺪﺍﻭﺗﻰ ﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﻣﻰ ﺮﻣﺎﻳﺪ ﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ. »

 همچنین ﺭﻭﺍﻳﺖ شده است ﻛﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﻰ ﺮﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺳﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﭘﺮﺳﻴﺪ. ﭘﺲ ﺮﻣﻮﺩ: «ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺎﻟﺎ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺎﻟﺎ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﻳﻢ ﺎﺷﻢ. »

 ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺼﻞ ﻫﺘﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺎﺳﻮﻉ  آورده اند: «ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﻭ ﺧﺎﺻﺎﻥ ﺍﻭ - ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﻪ، ﻭﻗﺖ ﻋﺮﺽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ، ﻭﻗﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺮﺍﻯ ﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻋﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺮ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻘﺪ ﻛﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﻛﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ - ﺟﻞ ﺟﻠﺎﻟﻪ - ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ ﻪ ﺳﺮﺍﻳﺮ ﺁﻥ ﺎﻩ ﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻭ، ﺍﻫﻞ ﻣﻘﺎﻡ، ﺎﻫﺮ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻴﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻀﺎﻳﺢ ﻨﺎﻫﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﻩ ﻭ ﻛﻴﺮﻩ ﺭﺍ. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺎﻫﺮ ﻭ ﻪ ﺭﻭﺯ ﺎﺯ ﭘﺴﻴﻦ. ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺣﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻪ ﻣﺤﺎﺳﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻛﻴﻴﺖ ﺁﻥ ﻛﺮﺩﻩ است. »

 ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ در مورد دو روز دوشنبه و پنج شنبه گفته است: « ﺍﻭﻟﺎً ﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺁﻥ ﺎﻩ ﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ، ﺁﻥ ﺎﻩ ﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ - ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ -، ﺁﻥ ﺎﻩ ﻋﺮﺽ ﺷﻮﺩ ﺮ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﻫﻢ ﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ، ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﻗﺖ ﺗﺪﻳﻞ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺭﻭﺯ، ﺎﻟﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺷﺐ ﺮﻭﺩ ﺁﻳﻨﺪ، ﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻊ ﺷﻮﺍﻏﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻀﺮﻉ ﻭ ﺍﻧﺎﻪ ﻭ ﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻫﻞ ﻏﻠﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ، ﺷﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﺻﺤﺎﻳ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺪﻳﻞ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ، ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺎ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺁﻥ، ﻪ ﺎﺿﻞ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ، ﺣﺴﺐ ﺩﻋﺎﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﻛﻪ ﺮﺍﻯ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻤﻠﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻪ ﺮﻛﺖ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺪ ﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺬﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻪ ﻌﻀﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ، ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺤﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺮﺗﻪ «ﺇِﻧﱠﱠﺎ ﺃَﻧﺰَﻟﻨَﺎﻩُ» ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺭﻩ «ﻫَﻞ ﺃَﺗَﻰ » ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺢ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻮﺭﻩ، ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺟﺎﺭﻭﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺳﺘﻐﺎﺭ ﻣﺄﺛﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ.»

منبع: النجم الثاقب فی احوال الامام الحجه الغایب عجل الله تعالی فرجه الشریف

   
  

اخبار مرتبط:

           

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
آخرین اخبار|پربیننده ها
  توصیه های آیت الله قرهی به مردم در روزهای پایانی سال
  مروری بر زندگی و فعالیت‌های مرحوم آیت الله شاه آبادی
  نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است
  مجموعه آنونس «معبری به آسمان» تولید شد +دانلود
  حکومت اسلامی موظف است مقابل حرام اجتماعی بایستد
  مسولیین مانع از بین رفتن درختان موجود در شهر ها شوند
  برگزاری 15000 برنامه فرهنگی نوروزی در حرم مطهر رضوی
  جنگ سوریه جنگ علیه وحدت است
  ماجرای تواضع آیت الله مروج در برابر اساتید خود
  کتیبه ها تشنه نام تواند
  بی‌استادی و بی‌سوادی؛ آسیب‌های مهم در مداحی/ ماجرای شنیدنی اخلاص تاج نیشابوری و روضه خوانی در محضر حضرت زهرا(س)
  ابراز نگرانی سازمان همکاری اسلامی از حمله به مسلمانان سریلانکا
  بزودی نماز جماعت را در قدس خواهید خواند.
  این زن ، خودش یک وسیله تبلیغ علیه دستگاه‏ بنی‏ امیه بود
  مردم اهواز خدمات بسیاری به نظام کرده اند/لزوم اهتمام به حل مشکلات من جمله مساله ریزگردها
  تذکر دو مرجع تقلید درباره حجاب
  چرا جهاد واجب شد؟
  مراسم وداع و تشییع شهید گمنام
  حضور امام جمعه تبریز در سلف دانشگاه فنی تبریز و صرف ناهار دانشجویی
  جشن پیوند یکصد زوج معلول در اهواز برگزار شد
  هدیه مداح اهل‌بیت در کنار فرزند شهید مدافع حرم +عکس
  صدای نماز جمعه اهواز به گوش مسئولین رسید
  سست پیمان های مغلوب دنیا شده نگاهی به این نوشته بیندازند
  روضه‌نیوز، رسانه‌ی برگزیده‌ی سوگواره‌ی اربعین شد
  برگزاری چهارمین کنگره فصلی شعر کوتاه با موضوع «فصل انتظار»
  شانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان سلام سردار
  اسلام همیشه در خروش یا اسلام همیشه خاموش
  دیدار سالیانه مداحان با رهبر انقلاب برگزار می شود
  مراقب تعبیرات خود درباره دراویش باشید
  تریبون نماز جمعه؛ از جریان سازی تا مطالبه گری
  مداحی زمینه ««اغیثینی یا زهرا(س)»» صوت  
  مراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراک مراسم عزاداری حضرت زهرا(سلام علیها )
  آشنایی با شهدای آرمیده در حرم علی بن مهزیار اهوازی
  مراسم تشییع پیکر شهید «محمد حسین حدادیان»
  تصویر بسیجی شهید «محمد حسین حدادیان»  
  حضور شهردار اهواز در مراسم عزای فاطمی+تصویر  
  دسته عزاداری فاطمیون در اهواز  
  مراسم شب شب شهادت حضرت صدیقه طاهره در هیئت روضةالزهرا اهواز  
  اعتراف خلیفه اول به هجوم به خانه ی وحی
  تولیت محترم حرم امام رضا (ع) فاطمیه کدام شهر خواهد رفت؟
  جای خالی روبان مشکی سقوط هواپیما در تلویزیون
  مراسم بزرگ بدرقه فاطمه (س) در شهرستان بابل برگزار شد
  همه‌ی ‎اهوازیها دعوتند به "استقبال از میهمانان آسمانی"+پوستر  
  هم‌راهی خادمان حریم اهل‌بیت با ابراهیم حاتمی‌کیا
  جنگ بانک مرکزی با خدا برای کنترل نرخ ارز!
  تازه‌ترین طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) تهران+عکس  
  در مغازه ای که زنده سخنرانی پناهیان پخش میشد
  چرا روسیه در سوریه در هوا حضور داشت
  مداحی فارسی_ترکی مادر مادر  
  ببین می توانی بمانی بمان  
  اگر همه به حرف‌های رهبری گوش می‌دادند...
  او قابل مقایسه با هیچکس نیست
  تجمع عزاداران فاطمی در شهرستان بابل برگزار می شود+ اطلاعیه
  فرصت اعتکاف در جوار شمس الشموس
  تجمع عزادارن فاطمی در تهران+پوستر  
  مجلس عزای هیئت روضةالزهرا در ایام فاطمیه دوم  
  نامتان را جزو خریداران یوسف بگنجانید
  سرود شنیدنی «رمز عبور» نسل چهارمی ها  
  پنجمین نماشگاه «کتاب دین» افتتاح شد
  بسم رب الفاطمه بانوی آه –یک‌تنه در کوچه حیدر را سپاه
  سردار سلیمانی دقایقی قبل از ترور شهید عماد مغنیه + عکس  
  مراسم حجت الاسلام مهدی دانشمند باز هم لغو شد!
  اگر نگاهی کند به ما زهرا (سلام علیها)  
  سبک زندگی جهادی شهید فرجوانی
  باب الائمه کیست؟
  من فیلمساز وابسته به نظام هستم + تصویر نوشت
  بالاترین نوع عبادتها چیست؟
  شاگرد مکتب آوینی
  جوان روزی ات را از خدا بخواه + فیلم
  جشنواره فجر مصداق "نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران" شد.
  وقتی شهید علی هاشمی مراسم فاطمیه می گیرد +اطلاعیه
  ثمره تلاش شاعر انقلابی علیه قاضی فاسد
  از روح الله انقلاب اسلامی تا روح الله زم
  من سرباز این نظامم/ صحبتهای صریح حاتمی کیا درباره صدا و سیما+فیلم  
  ببینید/ روایت جالب دختر نوجوان بعد از تماشای فیلم تنگه ابوقریب+فیلم  
  «پیشکش به شهدای گردان عمار»
  انقلاب اسلامی مفهوم سیاست را متحول کرد/ تحول تاریخ با وقوع انقلاب
  طلبه انقلابی یعنی، در برابر تبعیض ساکت نماند  
  تأکید مراجع بر حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن/ در ۲۲ بهمن ۵۷ آرزوی صدها ساله شیعیان محقق شد
  تداوم حضور سه ماه پس از زلزله کرمانشاه + تصاویر  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© روضه نیوز 1390
info@rozenews.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار