درباره ما   |  تماس   |  ارسال خبر   |  پیوندها  
  صفحه اصلی     اخبار     استان ها     اندیشه     چند رسانه ای  
دوشنبه، 5 تیر 1396 - 22:26   
  روی خط روضه:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 16608صفحه نخست » اخبار کوتاهدوشنبه، 13 دی 1395 - 20:16
در آیینه روایات؛
چرا این دو روز در هفته مهم‌اند؟
در منابع شیعی و اهل سنت روایات بسیاری درباره فضیلت روزهای دوشنبه و پنج شنبه وجود دارد.
  

چرا این دو روز در هفته مهم‌اند؟ به گزارش روضه نیوز ؛

در منابع شیعی و اهل سنت روایات بسیاری درباره فضیلت روزهای دوشنبه و پنج شنبه وجود دارد. از آن جمله اینکه روایت شده است در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بخصوص در عصر این دو روز، اعمال بندگان در نزد خدا و امام عصر، عرضه می شود. همچنین در بعضی از این روایات اعمال مختص این دو روز آورده شده است. روایات زیر از آن جمله اند:

ﺷﻴﺦ ﻃﺮﺳﻰ ﺩﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻪ: «ﻭَ ﻗُﻞِ ﺍﻋﻤَﻠُﻮﺍ َﺴَﻴَﺮَﻯ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ ﻋَﻤَﻠَﻜُﻢ ﻭَ ﺭَﺳﻮﻟُﻪُ ﻭَﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥَ» آورده است : «ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻣﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺮ ﭘﻴﻐﻤﺮﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ، ﭘﺲ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﻫﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﭘﺲ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ «ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ». همچنین ﺷﻴﺦ ﺍﻮﺍﻟﺘﺢ ﺭﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺗﺴﻴﺮ  ﺧﻮﺩ آورده است: «ﺩﺭ ﺍﺧﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ، ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺎﺷﻨﺪ. »

 ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ نیز ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ اند ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺮﻣﻮﺩ: «ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻣﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻫﺘﻪ ﺩﻭ ﻣﺮﺗﻪ، ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ. ﭘﺲ ﻣﻰ ﺁﻣﺮﺯﺩ ﺍﺯ ﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻨﺪﺎﻥ ﺧﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺮﺍﻯ ﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺮﺍﺩﺭﺵ ﻋﺪﺍﻭﺗﻰ ﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﻣﻰ ﺮﻣﺎﻳﺪ ﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ. »

 همچنین ﺭﻭﺍﻳﺖ شده است ﻛﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﻰ ﺮﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺳﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﭘﺮﺳﻴﺪ. ﭘﺲ ﺮﻣﻮﺩ: «ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺎﻟﺎ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺎﻟﺎ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﻳﻢ ﺎﺷﻢ. »

 ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺼﻞ ﻫﺘﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺎﺳﻮﻉ  آورده اند: «ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﻭ ﺧﺎﺻﺎﻥ ﺍﻭ - ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﻪ، ﻭﻗﺖ ﻋﺮﺽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ، ﻭﻗﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺮﺍﻯ ﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻋﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺮ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻘﺪ ﻛﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﻛﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ - ﺟﻞ ﺟﻠﺎﻟﻪ - ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ ﻪ ﺳﺮﺍﻳﺮ ﺁﻥ ﺎﻩ ﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻭ، ﺍﻫﻞ ﻣﻘﺎﻡ، ﺎﻫﺮ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻴﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻀﺎﻳﺢ ﻨﺎﻫﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﻩ ﻭ ﻛﻴﺮﻩ ﺭﺍ. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺎﻫﺮ ﻭ ﻪ ﺭﻭﺯ ﺎﺯ ﭘﺴﻴﻦ. ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺣﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻪ ﻣﺤﺎﺳﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻛﻴﻴﺖ ﺁﻥ ﻛﺮﺩﻩ است. »

 ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ در مورد دو روز دوشنبه و پنج شنبه گفته است: « ﺍﻭﻟﺎً ﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺁﻥ ﺎﻩ ﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ، ﺁﻥ ﺎﻩ ﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ - ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ -، ﺁﻥ ﺎﻩ ﻋﺮﺽ ﺷﻮﺩ ﺮ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﻫﻢ ﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ، ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﻗﺖ ﺗﺪﻳﻞ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺭﻭﺯ، ﺎﻟﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺷﺐ ﺮﻭﺩ ﺁﻳﻨﺪ، ﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻊ ﺷﻮﺍﻏﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻀﺮﻉ ﻭ ﺍﻧﺎﻪ ﻭ ﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻫﻞ ﻏﻠﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ، ﺷﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﺻﺤﺎﻳ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺪﻳﻞ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ، ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺎ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺁﻥ، ﻪ ﺎﺿﻞ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ، ﺣﺴﺐ ﺩﻋﺎﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﻛﻪ ﺮﺍﻯ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻤﻠﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻪ ﺮﻛﺖ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺪ ﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺬﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻪ ﻌﻀﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ، ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺤﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺮﺗﻪ «ﺇِﻧﱠﱠﺎ ﺃَﻧﺰَﻟﻨَﺎﻩُ» ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺭﻩ «ﻫَﻞ ﺃَﺗَﻰ » ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺢ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻮﺭﻩ، ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺟﺎﺭﻭﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺳﺘﻐﺎﺭ ﻣﺄﺛﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﻪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ.»

منبع: النجم الثاقب فی احوال الامام الحجه الغایب عجل الله تعالی فرجه الشریف

   
  

اخبار مرتبط:

           

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
آخرین اخبار|پربیننده ها
  مراسم تشییع شهید مدافع حرم "حمید قنادپور" در اهواز +تصاویر  
  شام شهادت امیرالمومنین در هیئت مکتب الزهرا +تصاویر
  مراسم احیاء شب‌های قدر در مصلی اهواز +تصاویر  
  اجتماع بزرگ علویون در مصلی بزرگ شهرستان بابل
  ماه رمضان در بیانات و سبک زندگی امام خمینی
  سوگنامه رادیو معارف در رثای "مادر مومنان"
  "ویلایی‌ها" روایتگر شیرزنان ایران است / خیانتی به نام "توقیف ویلایی‌ها"
  علت بسیاری از کجی‌ها در دنیای امروز فراموشی یاد خداست
  ملتی که در خودش "شهادت" دارد، شکست ندارد
  طرح "ضیافت امام حسن مجتبی" گامی درجهت حمایت از مستضعفین
  اطلاعیه | بانی سفره‌های افطار نیازمندان شوید  
  نوشتن خاطراتم ادای دین به شهدا بود/ شهیدحکیم به من جرأت روضه‌خوانی داد
  ده شب "نجوای بندگی" در ماه مبارک رمضان +پوستر
  نگاهی به مجموعه اشعار «مرز ما عشق است»
  روزه‌هایی از جنس تمدن اسلامی / این روزه‌ها تاریخ‌ساز هستند
  در هرلحظه ماه رمضان، هزاران نفر از زندگان و مردگان بخشیده می‌شوند
  معراج شهدا اهواز میزبان 135 شهید تازه تفحص شده
  عملی که خداوند از ۲ ماه روزه بیشتر دوست دارد
  اعمال روز اول ماه مبارک رمضان
  مهمترین عمل در ماه مبارک رمضان +صوت  
  پرورش استعدادهای ادبی یکی از وظایف هیئت‌های مذهبی است
  تقدیم 5 شهید، پاداش مقاومت مردم بحرین
  چهار سال فرصت برای گفتمان سازی
  ویژه برنامه «لیلة القدر انقلاب» در هیئت روضه‌الزهرا +تصاویر
  علاقه شدید اسقف مسیحی به امام حسین
  راهکار قرآن کریم برای اصلاح معضلات اجتماعی
  برنامه‌های ماه رمضان در مسجد مقدس جمکران اعلام شد
  آیه‌ای که حتما باید قبل از انتخابات بخوانیم
  ویژگی‌های شخصی که از دیدگاه اسلام لایق حکمرانی است
  حاج مهدی سلحشور در ویژه برنامه "لیلة‌القدر انقلاب"
  در انتخابات خیلی مواظبت باشیم؛ که مسئولیم
  تبیین شاخصه‌های اصلح در گردهمایی هیئات انقلابی اهواز
  شهدای دانش‌آموز الگوی تربیت اسلامی هستند؛ نه سند 2030
  درس مهمی که باید از «نیمه شعبان» بگیریم
  مداحان ویژگی‌های فرد اصلح را برای مردم بیان کنند
  اعتقاد به مهدویت، نقطه اشتراک همه ادیان توحیدی است
  اعمال شب و روز نیمه شعبان
  مراسم احیا نیمه شعبان در هیئت روضه الزهرا +پوستر
  امام معصوم چه نشانه‌هایی دارد؟
  مراسم مناجات شعبانیه در هیئت روضه‌الزهرا +تصاویر  
  حکومت حاکمان اهل ذکر، تنها راه‌حل معضلات اجتماعی
  قرائت مناجات شعبانیه را از دست ندهید +فیلم  
  چهارمین ویژه‌برنامه فصل وصل در هیئت روضه‌الزهرا +پوستر
  اینفوگرافی | ماه شعبان، ماه رحمت و رضوان
  حیدر در خانه‌ی حیدر به دنیا آمده +صوت  
  جشن میلاد سرداران کربلا در مسجد اشرفی +تصاویر
  "انقلابی‌گری" تلاش برای حل مشکلات مردم است
  بعد از نماز، پنجره صبح خویش را / سمت طلوع طلعت تو باز می‌کنم
  حفظ «هویت ایمانی» تنها راه خروج از سلطه کفار
  عده‌ای حریم فرهنگ اهل بیت را هدف گرفته‌اند
  مراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراک
  «تربیت سیاسی» مهمترین عامل ترویج فرهنگ ولایتمداری
  جشن میلاد سرداران کربلا در هیئت ثارالله زنجان
  شهر در سالروز شهادت امام هفتم سوت و کور بود
  نماهنگ کوتاه "وقف حسین" منتشر شد
  نماهنگ "مهمترین عامل موفقیت بزرگان" منتشر شد  
  تسریع در صدور مجوز تشکل‌های دینی، هدف اصلی سازمان تبلیغات است
  فیلمی دیده نشده از مداحی حاج منصور ارضی در سنگرهای جبهه  
  حرفی که مطهری را آتش زد
  گفتمان حاکم بر مداحی باید «گفتمان انقلاب اسلامی» باشد
  گفتن «اعوذ باالله» قبل از تلاوت قرآن دستور خداست
  بسته صوتی هیئت روضه‌الزهرا در شهادت امام موسی کاظم  
  عزاداری امام موسی‌بن‌جعفر در هیئت روضه‌الزهرا/2 +تصاویر  
  عزاداری امام موسی‌بن‌جعفر در هیئت روضه‌الزهرا/1 +تصاویر  
  مستند «فصل وصل» بزودی تولید می‌شود
  چهل حدیث کوتاه از امام موسی کاظم
  مناجات | گرچه پیش از خواهشِ سائل عنایت می‌کند  
  سفره حضرت رقیه در سوریه گسترده شد +تصاویر
  شعرخوانی در محضر رهبر انقلاب، لطف امام حسین بود
  مراسم شهادت امام هفتم در هیئت فدائیان حسین +پوستر
  هنر مسئول هیئت، سوق دادن دل‌ها به سوی اهل‌بیت است
  هیئتی که سیاسی نباشد مردم را به بی‌راهه می‌برد
  فضیلت ماه رجب از نگاه آقا مجتبی تهرانی +فیلم  
  مقاومت مردم فلسطین بخاطر حمایت‌های ایران است
  "محبت" اکسیر محرک برای تربیت انسان‌هاست
  نماهنگ "فرزند خوزستان" منتشر شد +فیلم  
  معرفی هیئت یا مهدی واوان در «ادب حضور» +فیلم
  معرفی هیئت حسین جان قزوین در «ادب حضور» +فیلم
  برخی به جای شیطان بزرگ، هیئتی‌ها را به چالش می‌کشند
  قدیمی‌ترین مقتل امام حسین ترجمه شد
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© روضه نیوز 1390
info@rozenews.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار