روضه نيوز : شرح خطبه فدك| راز نزول دائمي نعمات
پنجشنبه، 19 دی 1398 - 11:25 کد خبر:18964
خداوند ما را به وسيله شكر و قدرداني و ستايش از او به نعمت هاي متصلش دعوت كرده است


«ندب» يعني «دعوت» مستحبات را مندوبات مي ناميم  چون مستحبات از اموري است كه انسان به آن دعوت شده يعني واجب نيست تكليفي در آن وجود ندارد بلكه درخواست شده يعني دعوتت كرده اند حضرت عليها السلام مي فرمايند :خداوند ما را به وسيله شكر و قدرداني و ستايش از او به نعمت هاي متصلش دعوت كرده است اين «اتصال» يعني او متصلا دارد به تو نعمت مي دهد و تو هم متصلا شكر كن تا او بر نعمت هايش نسبت به تو بيفزايد اين عبارت اشاره اي است به ايه شريفه (لئن شكرتم لا زيدنكم) اگر شكر كنيد هر اينه بر شما بيفزايم

همان طور كه گفتم تمام اين جملات حضرت زهرا عليها السلام را مي توان يك يك در قرآن پيدا كرد به هر حال حضرت مي فرمايد: شكر را قطع نكن تا نعمت هاي خدا متصل باشد در ادامه اين آيه شريفه آمده است (و لئن كفرتم ان عذابي لشديد) و اگر كفر ورزيديد همانا عذاب من سخت است

پس اگر شكر متصلا باشد نعمت هم متصلا بوده و قطع نخواهد شد اما اگر شكر نباشد و كفر باشد در آنجا «اتصال» تبديل به «انقطاع» خواهد شد مفهوم بسيار زيبا است يعني اگر شكر نباشد انقطاع روي مي دهد

در اينجا سوالي قابل طرح است كه آيا همين سخنگو يعني حضرت زهرا عليها السلام و همين سخنان از نعمت ها نيستند؟ آيا اين حنجره و حلقوم و اين قل و صدر و سينه كه مملو است از معارف الهيه نعمت الهي نيست؟ آيا او از بزرگ ترين نعمت هاي الهيه نيست؟ آيا از اين نعمت اله قدرداني كردند؟ آيا شكر اين نعمت را به جا آوردند؟ آيا شما اين نعمت را شكر كرده ايد؟ ديگران چگونه از اين قلب و سينه شكرگزاري كردند؟ بگذريم