روضه نيوز : روايت آيت الله نوري همداني از حماسه ۱۹ دي
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 14:16 کد خبر:18735
در هفدهم دي ماه سال ۱۳۵۶، مقاله اي از احمد رشتي مطلق در روزنامه اطلاعات بر ضد امام خميني (ره) چاپ شد و وقتي اين روزنامه به قم رسيد، ما جمع شده و نمي توانستيم در مقابل توهين به امام ساكت باشيم.


 به گزارش روضه نيوز ؛ آيت الله نوري همداني پيش از ظهر امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با ضمن گراميداشت حماسه 19 دي، اظهار داشتند: اين روز در تاريخ انقلاب يكي از ايام الله بسيار مهم است كه بايد گرامي داشته شود.

بنا بر اعلام مركز خبر حوزه علميه؛ ايشان با اشاره به دلائل اتفاقات 19 دي، ابراز داشتند: در هفدهم دي ماه سال 1356، مقاله اي از احمد رشتي مطلق در روزنامه اطلاعات بر ضد امام خميني (ره) چاپ شد و وقتي اين روزنامه به قم رسيد، ما جمع شده و نمي توانستيم در مقابل توهين به امام ساكت باشيم؛ در ابتدا از اساتيد و فضلاي درجه يك حوزه دعوت كرده و در منزل ما جمع شدند كه در مقابل اين مقاله چه كاري بايد انجام دهيم؟ كه در نهايت تصميم بر اين شد كه فردا دروس حوزه را تعطيل كرده و حركتي را در اين راستا انجام دهيم.

اين مرجع تقليد خاطرنشان ساختند: طلاب و فضلا به خيابان آمده و آخرين منزلي كه آمدند، منزل بنده بود و ما نيز وظيفه خودم دانستيم كه آنجا صحبت كنيم كه آيه 17 سوره رعد در آن سخنراني قرائت شد.

معظم له تصريح كردند: خداوند متعال در اين آيه فرموده است: «أَن�'زَلَ مِنَ الس�'َماءِ ماءً فَسالَت�' أَو�'دِيَةٌ بِقَدَرِها فَاح�'تَمَلَ الس�'َي�'لُ زَبَداً رابِياً وَ مِم�'َا يُوقِدُونَ عَلَي�'هِ فِي الن�'َارِ اب�'تِغاءَ حِل�'يَةٍ أَو�' مَتاعٍ زَبَدٌ مِث�'لُهُ كَذلِكَ يَض�'رِبُ الل�'َهُ ال�'حَق�'َ وَ ال�'باطِلَ فَأَم�'َا الز�'َبَدُ فَيَذ�'هَبُ جُفاءً وَ أَم�'َا ما يَن�'فَعُ الن�'َاسَ فَيَم�'كُثُ فِي ال�'أَر�'ضِ كَذلِكَ يَض�'رِبُ الل�'َهُ ال�'أَم�'ثالَ/ خداوند از آسمان آبي فرستاد و از هر در�'ه و رودخانه اي به اندازه آنها سيلابي جاري شد سپس سيل بر روي خود كفي حمل كرد و از آنچه ( در كوره ها ، ) براي به دست آوردن زينت آلات يا وسايل زندگي ، آتش روي آن روشن مي كنند نيز كفهايي مانند آن به وجود مي آيد- خداوند ، حق و باطل را چنين مثل مي زند!- ام�'ا كفها به بيرون پرتاب مي شوند ، ولي آنچه به مردم سود مي رساند [ آب يا فلز خالص ] در زمين مي ماند خداوند اينچنين مثال مي زند!».

حضرت آيت الله نوري همداني ادامه دادند: ما در آن سخنراني، امام خميني (ره) را به آبي كه در اين آيه آمده، تشبيه نموده و دشمن را نيز به كف روي آب تشبيه كرديم و در ادامه شعري نيز از اشعار مثنوي معنوي قرائت شد.

ايشان بيان داشتند: عصر جمعه به همراه طلاب و فضلا به صورت راهپيمايي به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در حال حركت بوديم كه ايادي شاه، جمعيت را به گلوله بست و بنده نيز دستگير شده و به خلخال تبعيد شدم؛ اما اين حركت به اندازه اي با عظمت بود كه در تمام شهرها يكي پس از ديگري آغاز شد.

معظم له تأكيد كردند: روز 19 دي را بايد به خاطر داشت؛ وقتي امام از نوفل لوشاتو به قم آمدند، اول به منزل ما آمده و فرمودند كه انقلاب از اينجا آغاز شده است.

اين مرجع تقليد در پايان به سروده خود درباره 19 دي كه در خلخال سروده شد، اشاره كرد و به قرائت آن پرداخت كه بدين شرح است:

ز هر سو انفجار آيد / صداي انزجار آيد

خزان رفت و بهار آيد / هدف نزديك مي‌گردد

تنور خشم اين ملت / طنين لعنت و نفرت

گرفته اوج و هم وسعت / هدف نزديك مي‌گردد

نماند اين نظام آخر / كند ملت قيام آخر

بگيرد انتقام آخر / هدف نزديك مي‌گردد

ز «قم» آغاز شد طوفان / كند تا شاه را بنيان

شود آسوده تا ايران / هدف نزديك مي‌گردد

شعار مسجد اعظم / بود هر زخم را مرحم

زند كاخ ستم بر هم / هدف نزديك مي‌گردد

روان شد جوي خون در قم/ به نا‌حق كشته شد مردم

ولي خون‌ها نگردد گم / هدف نزديك مي‌گردد

خيابان ارم پر خون / صفائيه شده جيحون

تمام چهره ها گلگون / هدف نزديك مي‌گردد

همه كشور تلاطم شد / به پشتيباني از قم شد

به فكر يك تهاجم شد / هدف نزديك مي‌گردد

دلاور مردم تبريز / بسوزاندند رستاخيز

كه هان ‌اي ‌زاده چنگيز / هدف نزديك مي‌گردد

قيام يزد خونين بود / براي ياري دين بود

بسي شايان تحسين بود / هدف نزديك مي‌گردد

مجاهد مردم قزوين / همه با مشت پولادين

قيامشان براي دين / هدف نزديك مي‌گردد

منور مردم تهران / ببسته حجره و دكان

ز غيض و خشم چون شيران / هدف نزديك مي‌گردد

ز غيض و غم روز و شب / شعار مرگ زا بر لب

تو گويي كرده تهران تب / هدف نزديك مي‌گردد

مجاهد مردم شوشتر / زده بر قلب شهر نش‌تر

به اميد دل خوش‌تر / هدف نزديك مي‌گردد

رقيب ختم كرمانشاه / رسيد از آميان تا ماه

كه هان اي ظالم گمراه / هدف نزديك مي‌گردد

ورامين پيشتاز آمد / به جرأت همتراز آمد

ز قدرت سرفراز آمد / هدف نزديك مي‌گردد

طنين غير اصفهان / به پا كرده عجب طوفان

كُند كاخ ستم ويران / هدف نزديك مي‌گردد

قوي مردان شيرازي / به سان لشكر تازي

گذشت آن خيمه شب بازي / هدف نزديك مي‌گردد

مجاهد مردم مشهد / بسي ديده ستم بي‌حد

ز غيض و خشم مي‌جوشد / هدف نزديك مي‌گردد

صدا بر خواست از ايلام / كه هان اي گرگ خوناشام

مزن ديگر دم از اسلام / هدف نزديك مي‌گردد

مجاهد مردم سنقر / به دست هر يكي آجر

ز غيض و غم دل‌ها پر / هدف نزديك مي‌گردد

خمين آن شهر خشم آلود / كند طاغوت را نابود

ز كاخ شَه درآورد دود / هدف نزديك مي‌گردد

مجاهد مردم گرگان / به قصد رزم پا كوبان

شعار مرغزار جويان / هدف نزديك مي‌گردد

اسير دست جلادم / نشانه دست صيادم

ولي از كار خود شادم / هدف نزديك مي‌گردد

قرين شهر خلخالم / مكن با من كه بدحالم

ز كار خويش خوشحالم / هدف نزديك مي‌گردد

هر آنچه گفته‌ام حق بود / جواب حرف مطلق بود

ز حرف يار مشتق بود / هدف نزديك مي‌گردد

جهاد ما بُود دائم / نبرد خصم شد لازم

خميني مي‌شود حاكم / هدف نزديك مي‌گردد