روضه نيوز : ياران شيطان را بيشتر بشناسيد +اسامي
سه شنبه، 21 دی 1395 - 20:10 کد خبر:16607
در سفينة البحار آمده است كه شيطان ياراني دارد كه براي وسوسه انسان ها به او ياري مي رسانند.


 به گزارش روضه نيوز ؛در سفينة البحار آمده است كه شيطان ياراني دارد كه براي وسوسه انسان ها به او ياري مي رسانند. اين شياطين در هر موقعيت زماني و مكاني، در خدمت ابليس هستند تا او را به اهدافش برسانند. اسامي آنان از اين قرار است:

1_ ولهان؛ انسان را در طهارت و نماز وسوسه مي كند و به شك مي اندازد كه اين نماز باطل است

 2_هفاف؛ ماموريت دارد كه در بيابانها و صحراها انسان را اذيت كند و براي ترسانيدن او را به وهم و خيال اندازد يا به شكل حيوانات گوناگون به نظر انسان درآيد

3_ زلنبور؛ موكل بازاري هاست. لغويات و دروغ، قسم دروغ و مدح كردن متاع را نزد آنها زينت مي دهد.

 4_ ثبر؛ در وقتي كه مصيبتي به انسان وارد مي شود، صورت خراشيدن، سيلي به خود زدن، يقه و لباس پاره كردن را براي انسان پسنديده جلوه مي دهد.

 5_ابيض؛ انبيا را وسوسه مي كند - يا ماءمور به خشم در آوردن انسان است و غضب را پيش او موجه جلوه مي دهد و به وسيله آن خونها ريخته مي شود.

6_اعور؛ كارش تحريك شهوات در مردان و زنها است و آنها را به حركت مي آورد! و انسان را وادار به زنا مي كند
 (اعور، همان شيطاني است كه بر صيصاي عابد را وسوسه كرد تا با دختري زنا كند.)

 7_داسم؛ همواره مراقب خانه هاست. وقتي انسان داخل خانه شد و سلام نكرد و نام خدا را بر زبان نياورد، با او داخل خانه مي شود و آن قدر وسوسه مي كند تا شر و فتنه ايجاد نمايد

8_مطرش؛ كار او پراكندن اخبار دروغ يا دروغ هايي است كه خود جعل كرده؛ در حالي كه حقيقت ندارند.
 
9_قنذر؛ او نظارت بر زندگي افراد مي كند. هر كس چهل روز در خانه خود طنبور داشته باشد؛ غيرت را از او بر مي دارد، به طوري كه انسان در برابر ناموس خود بي تفاوت مي شود.

 10_دهار؛ ماءموريت او آزار مؤمنان در خواب است. به طوري كه انسان خواب هاي وحشتناك مي بيند، يا در خواب به شكل زنان نامحرم در مي آيد و انسان را وسوسه مي كند تا او را محتلم كند.
 
11_قبض؛ وظيفه او تخم گذاري ست. روزي سي عدد تخم مي گذارد. ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد زمين، از هر تخمي عده اي از شياطين و عفريت ها و غول ها و جن بيرون مي آيند كه تمام آنها دشمن انسان اند.)

 12_تمريح؛ امام صادق عليه السلام فرمودند: براي ابليس - در گمراه ساختن افراد - كمك كننده اي به نام (تمريح) وي در آغاز شب بين مغرب و مشرق به وسوسه كردن، وقت مردم را پر مي كند.
 13_قزح؛ ابن كوا از اميرالمؤمنين عليه السلام از قوس و قزح پرسيد، حضرت فرمود: قوس قزح مگو؟! زيرا نام شيطان (قزح) است بلكه بگو قوس اله و قوس الرحمن

14_زوال؛ مرحوم كليني از عطية بن المعزام روايت كرده كه وي گفت: در خدمت حضرت صادق عليه السلام بودم و از مرداني كه داراي مرض (ابنه) بوده و هستند ياد كردم. حضرت فرمود: (زوال) پسر ابليس با آنها مشاركت مي كند ايشان مبتلا به آن مرض مي شوند.

 15_لاقيس؛ او يكي از دختران شيطان و كارش وادار كردن زنان به هم جنس بازي است او مساحقه را به زنان قوم لوط ياد داد.
 
16_متكون؛ شكل خود را تغيير مي دهد و خود را به صورت بزرگ و كوچك در مي آورد و مردم را گول مي زند و اين وسيله آنان را وادار به گناه مي كند.

. 17_مذهب؛ خود را به صورت هاي مختلف در مي آورد، مگر به صورت پيغمبر و يا وصي او. مردم را با هر وسيله كه بتواند گمراه مي كند.

18_خنزب؛ بين نمازگزار نمازش حايل مي شود؛ يعني توجه قلب را از وي برطرف مي كند. در خبر است كه: عثمان بن ابي العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول صلي الله عليه و آله عرض كرد: شيطان بين نماز و قرائت من حايل مي شود - يعني حضور قلب را از من مي گيرد - حضرت جواب داد: نامش شيطان (خنزب) است. پس هر زمان از او ترسيدي به خدا پناه ببر.

19_مقلاص؛ موكل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار مي كنند. به وسيله قمار و برد و باخت اختلاف و دشمني در ميان آنان به وجود مي آورد.

20_طرطبه؛ از دختران آن ملعون مي باشد. كار او وادار كردن زنان به زنا است و هم جنس بازي را هم به آنان تلقين مي كند.

 

منبع: سفينة البحار، جلد 1، ص 99 و ص100