روضه نيوز : بهترين بنده خدا چه كسي است؟
سه شنبه، 7 دی 1395 - 15:57 کد خبر:16538
همانا بهترين و محبوبترين بنده نزد خداوند، كسي است كه خدا او را در پيكار با نفس ياري داده است


 به گزارش روضه نيوز ؛ امام علي(ع)در خطبه هشتاد و هفتم كتاب شريف نهج البلاغه اين طور مومنان و بندگان شايسته خدا را وصف مي كند و مي فرمايد: اي بندگان خدا، همانا بهترين و محبوبترين بنده نزد خداوند، كسي است كه خدا او را در پيكار با نفس ياري داده است. آن كس كه جامه زيرين او اندوه و لباس رويينش ترس از خداست .چراغ هدايت در قلبش روشن شده و وسايل لازم براي روزي او فراهم آمده و دوري ها و دشواري ها را بر  خود آسان گرفته است.

سپس امام اول شيعيان در ادامه اين خطبه نوراني مي فرمايد:حقايق دنيا را باچشم دل نگريسته، همواره به ياد خدا بوده و اعمال نيكو فراوان انجام داده است. از چشمه گواراي حق سيراب گشته؛ چشمه اي كه به آساني به آن رسيده و از آن نوشيده، سيراب مي گردد.در راه هموار و راست قدم برداشته است. پيراهن شهوات را از تن بيرون كرده و جز يك غم، از تمام غم ها خود را مي رهاند.از وصف كوردلان و مشاركت با هواپرستان خارج شده. كليد باز كننده درهاي هدايت و قفل درهاي گمراهي و خواري گرديده است.راه هدايت را با روشندلي ديد واز همان راه رفت و نشانه هاي آن را شناخت و از امواج سركش شهوات گذشت.

اميرالمومنين علي (ع) در ادامه اوصاف خوبان درگاه خدا مي فرمايد: بنده خوب درگاه خدا به استوارترين ريسمان خدا چنگ انداخت و چنان به حقيقت رسيد كه گويي، نور خورشيد بر او تابيد و در برابر خداوند به گونه اي تسليم شد كه هر فرمان او را انجام مي دهد و هر فرعي را به اصلش بازمي گرداند. چراغ تاريكي ها و روشني بخش تيرگي ها؛ كليد درهاي بسته و برطرف كننده دشواري ها و راهنماي گمراهان در بيابان هاي سرگردان است.

در ادامه امام(ع)مي فرمايد: سخن مي گويد، خوب مي فهماند، سكوت كرده به سلامت مي گذرد.براي خدا اعمال خويش را خالص كرده، آن چنان كه خدا پذيرفته است و از گنجينه هاي آيين خدا و اركان زمين است.

امام علي (ع)در انتهاي سخنان خود درباره اوصاف بهترين هاي درگاه خداوندي مي فرمايد: خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او ،آن كه هواي نفس را از دل بيرون رانده است. حق را مي شناساند و به آن عمل مي كند .كار خيري نيست، مگر كه به آن قيام كند و در هيچ جا گمان خيري نبرده، جز آنكه به سوي آن شتافته است.اختيار خود را به قرآن سپرده و قرآن را راهبر و پيشواي خود قرار داده است. هرجا كه قرآن بار اندازد،فرود آيد و هرجا كه قرآن جاي گيرد، مسكن گزيند.