روضه نيوز : حضور آيت الله موسوي جزايري در محل اجراي طرح ضيافت علوي
جمعه، 10 مهر 1394 - 05:29 کد خبر:11490
آيت الله موسوي جزايري همراه با جمعي از مسؤولان حوزوي در محل اجراي طرح ضيافت علوي حضور يافتند و ضمن بازديد از روند پخت غذا از مسؤولان و دست اندركاران اين طرح عظيم تقدير كردند.


 به گزارش روضه نيوز ؛ حضرت آيت الله موسوي جزايري، نماينده ولي فقيه در خوزستان، شامگاه پنج شنبه، نهم مهرماه ۱۳۹۴ با حضور در محل اجراي طرح اطعام ضيافت علوي، از بانيان و مجريان اين طرح تقدير و تشكر كردند.

همچنين پس از حضور آيت الله موسوي جزايري كه همراه با جمعي از مسؤولان حوزوي همچون حجت الاسلام و المسلمين بهرام پور، در محل اجراي اين ضيافت حضور بهم رسانده بودند، ارتباطي زنده و مستقيم با سيماي مركز خوزستان برقرار شد و ايشان در سخناني، ضمن بيان فضايل اطعام در روز غدير از مسؤولان و دست اندركاران اين طرح عظيم تقدير كردند.


اطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديرهم زدن غذا+توسط آيت الله موسوي جزايري+اطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غديراطعام غدير+ضيافت علوي+طرح ضيافت علوي+حضور آيت الله موسوي جزايري در طرح ضيافت علوي+پخت14000هزار پرس غذا+چهارده هزار پرس غذا+اطعام علوي+اطعام غدير+غيدر خم+حضور نماينده ولي فقيه در محل اجراي طرح ضيافت علوي+آيت الله موسوي جزايري+نماينده ولي فقيه در خوزستان+عكاس: علي زمان زارعي+علي زمان+عكاس: علي زمان+ علي زمان زارعي+هيئت روضه الزهراء+هيئت روضه+روضه+پخت غذاي نذري از سوي هيئت روضه+پخت غذاي نذري غدير